Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 – rok 2018

Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 2,5

Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10