Jak zgłosić spalanie odpadów i nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej?

Czy Straż miejska może kontrolować przestrzeganie uchwały antysmogowej? Jak zgłaszać do Straży Miejskiej przypadki spalania śmieci w domowych paleniskach? Czy Straż Miejska może odmówić podjęcia czynności wyjaśniających? Co zrobić, gdy w mojej miejscowości nie ma Straży Miejskiej? Kto jest zobowiązany do kontroli przepisów ochrony środowiska? Czy osoba kontrolowana może uniemożliwić kontrolę? Jak uzyskać informacje o działalności organów władzy publicznej?
Czy Straż miejska może kontrolować przestrzeganie uchwały antysmogowej?

Od 1 listopada 2018 roku Straż Miejska ma uprawnienia by karać mandatem za nieprzestrzeganie postanowień uchwał antysmogowych.

Stosowne przepisy wprowadzono poprzez nowelizację ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 października 2018 r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Nowelizacja rozporządzenia weszło w życie 1 listopada 2018 r. Straż gminna może wystawiać mandaty za:

  • stosowanie jednego z zakazanych paliw wymienionych w uchwale antysmogowej, np.mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego drewna
  • ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały, czyli np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy pieca innego niż ekoprojekt (dotyczy np. tradycyjnych pieców kaflowych);
  •  palenie odpadów w kominku, piecu, kotle;
  •  palenie odpadów na powierzchni ziemi.
Jak zgłosić podejrzenie spalania śmieci? – poradnik Krakowskiego Alarmu Smogowego.
 
Krakowski Alarm Smogowy przygotował poradnik, w którym tłumaczy, co można zrobić, kiedy ktoś spala odpady. Poradnik w formacie PDF do pobrania znajduje się TUTAJ Artykuł na ten temat oraz grafiki do pobrania znajduja się TUTAJ Artykuł radcy prawnego Miłosza Jakubowskiego tłumaczy, jak w takiej sytuacji powinny zachować się urzędy: ARTYKUŁ

 


Zdzisław Kuczma


Jak zgłaszać do Straży Miejskiej przypadki spalania śmieci w domowych paleniskach? Jeżeli podejrzewamy, że w gospodarstwie domowym spalane są śmieci (charakterystyczny zapach palonego plastiku, czarny lub zabarwiony dym z komina) dzwonimy do Straży Miejskiej i zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów podając miejsce i czas zdarzenia. Podstawą prawną jest USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach, Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08. Wypis z Ustawy przeczytaj TUTAJ Strażnik ma obowiązek przyjąć zawiadomienie i poprosi nas o podanie danych osobowych oraz zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności wyjaśniających. Od tego momentu jesteśmy pokrzywdzonym w sprawie lub zawiadamiającym o wykroczeniu i w zależności od naszego statusu mamy określone prawa. Status pokrzywdzonego uzyskujemy, gdy w momencie zawiadomienia o wykroczeniu narażeni będziemy narażeni na oddziaływanie dymu z komina (będziemy w zasięgu rozprzestrzeniania się spalin). Straż Miejska musi przeprowadzić czynności wyjaśniające. Jeśli wykroczenie miało miejsce – zostajemy o tym powiadomieni i wezwani do przesłuchania jako świadek. Dostajemy wtedy prawo do wglądu w materiał dowodowy i mamy możliwość wykonania kopii i odpisów. Jeśli natomiast w wyniku kontroli podejrzenia nie potwierdziły się, SM ma obowiązek powiadomić nas o tym w ciągu miesiąca od dnia złożenia naszego zawiadomienia. Możemy wtedy samodzielnie złożyć wniosek o ukaranie osoby, którą podejrzewamy o palenie śmieci. UWAGA: należy rozróżnić dwie sytuacje: zgłoszenie palenia śmieci oraz zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. W przypadku, gdy dzwoniąc do Straży Miejskiej mówimy tylko o zgłoszeniu palenia śmieci (zamiast o podejrzeniu popełnienia wykroczenia) SM z reguły nie potraktuje nas, ani jako pokrzywdzonych ani zawiadamiających o wykroczeniu (nie będziemy mieli praw, o których mowa wyżej). Przeczytaj TUTAJ: USTAWA (fragment) z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach, Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08.


Czy Straż Miejska może odmówić podjęcia czynności wyjaśniających? Nie może, ale jeśli nie dostała upoważnienia od władz zwierzchnich do wykonywania czynności o których mowa w art. 379 prawa ochrony środowiska, to jej działania będą bardzo ograniczone. Za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska odpowiedzialny jest starosta, wójt, burmistrz lub prezydent lub upoważniona przez niego Straż Miejska, lub inne osoby Podstawa prawna: Ustawa Prawo ochrony środowiska, Art. 379. Przeczytaj TUTAJ Jeśli SM nie otrzymała upoważnienia do działania zwracamy się bezpośrednio do starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta, który z mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska zobowiązany jest do działania, i ma uprawnienia do występowania jako oskarżyciel publiczny. Najczęściej jednak SM takie upoważnienie otrzymuje, a można to sprawdzić na podstawie prostego wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Strażnicy Miejscy mają prawo wejścia wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na posesję w godzinach od 6:00 do 22:00. Jeśli, na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza – mogą wejść przez całą dobę. Strażnik może przeprowadzić badania, bądź wykonać inne, niezbędne czynności kontrolne. Żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz wezwać i przesłuchać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Funkcjonariusz ma prawo żądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z przyczyną kontroli.


Co zrobić, gdy w mojej miejscowości nie ma Straży Miejskiej? Wobec łamania przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska możemy zwrócić się do starosty,wójta lub burmistrza powiadamiając te organy o podejrzenie popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów. Muszą oni wtedy podjąć czynności wyjaśniające i wówczas mamy uprawnienia wskazane wcześniej Możemy zawiadomić o podejrzeniu popełnienia wykroczenia policję, ale nie ma ona uprawnień takich jak wskazane wcześniej organy. Podstawą prawną jest USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Przeczytaj TUTAJ „Przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”


Kto jest zobowiązany do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska? (dotyczy osób fizycznych) Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontrolują przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. Mogą oni upoważnić do kontroli pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Podstawą jest akt prawny: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.1232 z dnia 2013.10.23. Przeczytaj TUTAJ: USTAWA (fragment) Prawo ochrony środowiska


Czy osoba kontrolowana może uniemożliwić kontrolę? Może, ale musi mieć świadomość, że udaremnianie lub utrudnianie wykonanie takiej czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (podstawa prawna Kodeks Karny, Art. 225, §11) Podstawą jest akt prawny: USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r.Kodeks karnyDz.U.1997.88.553 z dnia 1997.08.02, status: Akt obowiązujący, wersja od: 2 października 2015 r. do: 25 listopada 2015 r. Przeczytaj TUTAJ: Artykuł 225 Kodeksu Karnego


Jak uzyskać informacje o działalności organów władzy publicznej? Wystarczy zwrócić się z pismem o udostępnienie konkretnych informacji. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198), (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 782) Poprzednia zmiana: 2015-01-01 przez Dz.U.2014.1662 art. 13 PRZECZYTAJ TUTAJ: USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej