Polityka prywatności i plików cookies

25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, „RODO”) w związku z czym chcielibyśmy Cię zapewnić, że przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne oraz poinformować o przysługujących Ci uprawnieniach. Na tej stronie znajdziesz informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach z tym związanych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy  z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków, przez e-mail: krakowskialarmsmogowy@gmail.com Zasady przetwarzania danych Zbieramy dane osobowe w związku z naszymi aktywnościami na stronie www – zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności. Zbieramy Twoje dane osobowe w ograniczonym zakresie, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Z uwagi na to, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO przekazujemy dane osobowe poza EOG wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej

Lista mailingowa

Zapisanie się do listy mailingowej, tak zwany „newsletter”, jest dobrowolne i nie ma wpływu na ważność udziału w prowadzonych kampaniach. Lista ma na celu zainteresowanie użytkowników innymi kampaniami prowadzonymi w okolicy miejsca zamieszkania odbiorcy. W każdej chwili przysługuje możliwość wypisania się z listy mailingowej, poprzez rezygnację z użyciem linku znajdującego się w stopce wiadomości newslettera.

Zbieranie podpisów pod petycjami oraz darowizny

Aby spełniać cele, do których został założony, serwis wymaga zbierania i przetwarzania określonych danych wymienionych w tym dokumencie. Przetwarzamy jedynie dane dobrowolnie udostępnione poprzez stronę www serwisu lub przez operatora płatności przy wsparciu nas lub którejś z naszych kampanii. Ochrona danych użytkowników jest dla nas najważniejsza, dlatego przykładamy wielką wagę do zapewnienia ich pełnej poufności, niezależnie od zaangażowania w akcje czy przeglądania strony. Polityka prywatności w przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego, będzie aktualizowana. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy danych osobowych, następujących kategorii osób:

UŻYTKOWNICY STRONY WWW I KONT SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy? Wśród danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wizytami użytkowników na naszej stronie znajdują się dane techniczne urządzenia końcowego użytkownika takie jak m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki. W związku z posiadaniem przez nas kont na portalach społecznościowych na portalach Facebook i Twitter przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają nasz profil tych portalach.
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie? Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu :

budowania własnej marki poprzez konta społecznościowe – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowaniu naszej marki za pośrednictwem portali społecznościowych. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

 1. Jak długo? Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu zakończenia przez nas prowadzenia strony lub kont społecznościowych.
 2. Odbiorcy danych Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek. Podmiotem, który przetwarza dane zbierane przez naszą stronę jest i-host.pl, który robi to wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza że dane zostaną usunięte na nasze żądanie także przez ten podmiot. Natomiast w przypadku odwiedzin kont społecznościowych przetwarzającymi dane są konkretne portale społecznościowe typu Facebook i Twitter.
 3. Twoje Prawa Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania; 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO; 5. prawo do przeniesienia Twoich danych zgodnie z art. 20 RODO. 6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe naszych członków: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, zawód, miejsce pracy, nr telefonu, e-mail oraz konto bankowe. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na realizacji naszych celów statutowych oraz uprawnień i obowiązków związanych ze statusem członka naszego stowarzyszenia wynikających z naszego Statutu.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie? Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu realizacji celów statutowych  a podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na realizacji naszych celów statutowych oraz uprawnień i obowiązków związanych ze statusem członka naszego stowarzyszenia wynikających z naszego Statutu.
 2. Jak długo? Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres członkostwa w naszym Stowarzyszeniu oraz przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustało członkostwo w stowarzyszeniu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne lub dochodzenie roszczeń. Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.
 3. Odbiorcy danych Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek, jednak korzystamy przy tym z usług G Suite, Office 365 oraz biura rachunkowego, którzy są odbiorcami w świetle prawa. G Suite i Office 365 oraz biuro rachunkowe, będące podmiotami przetwarzającymi, działają na podstawie umowy z nami i przetwarzają dane tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.
 4. Twoje prawa Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania; d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO; e) prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

UCZESTNICY WYDARZENIA

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy? Wśród danych osobowych, które przetwarzamy w związku z organizacją wydarzeń znajdują się imię, nazwisko, dane kontaktowe, przynależność do organizacji oraz podpis.
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie? Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażona w trakcie rejestracji na wydarzenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Jak długo? Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 10 lat zgodnie z postanowieniem regulaminu projektu, z którego finansujemy to wydarzenie. Jeśli wydarzenie nie jest finansowane z projektu, usuniemy Twoje dane zaraz po jego zakończeniu. Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.
 4. Odbiorcy danych Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek, jednak korzystamy przy tym z usług „chmury” dostarczanej przez Urząd Marszałkowski  oraz G Suite, którzy są odbiorcami w świetle prawa. G Suite, będąc podmiotem przetwarzającym działa na podstawie umowy z nami i przetwarza dane tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.
 5. Twoje prawa Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania; d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO; e) prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

DAROWIZNA

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy? Wśród danych osobowych, które przetwarzamy w związku ze zbieraniem i rozliczaniem darowizn znajdują się imię, nazwisko, adres email oraz inne dane pochodzące z Twojego konta Paypal.
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie? Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu rozliczenia umowy darowizny, która jest podstawą ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Jak długo? Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 5 lat zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości. Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.
 4. Odbiorcy danych Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek, jednak korzystamy przy tym z usług „chmury” dostarczanej przez Urząd Marszałkowski,  G Suite oraz biura rachunkowego, którzy są odbiorcami w świetle prawa. G Suite i biuro rachunkowe, będąc podmiotami przetwarzającymi działają na podstawie umowy z nami i przetwarzają dane tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.
 5. Twoje prawa Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania; d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO; Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

PETYCJE I NEWSLETTER

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy? W przypadku petycji:

imię, nazwisko, adres email i kod pocztowy są wykorzystywane jako podpisy pod konkretną petycją, kod pocztowy wykorzystujemy w celu określenia przybliżonego miejsca zamieszkania (gmina) i zidentyfikowania zainteresowania problemem czystego powietrza w danym regionie, adres e-mail w celu weryfikacji poparcia-podpisu petycji z wykorzystaniem linku potwierdzającego podpisanie lub rezygnację z podpisu petycji. W przypadku newslettera: imię, nazwisko, adres email, kod pocztowy w celu przesyłania subskrybowanego newslettera

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie? Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:

przesyłania newslettera z wiadomościami o naszych działaniach – podstawą prawną jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona podczas rejestracji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). w celu realizacji składania petycji jako wyrazu aktywności obywatelskiej – podstawą prawną jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona podczas rejestracji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Jak długo?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez: w przypadku petycji: do czasu wysłania lub osobistego złożenia przez Nas petycji u adresata petycji lub do czasu wycofania podpisu, w przypadku newslettera: do czasu rezygnacji z subskrypcji lub do czasu zakończenia wysyłki newslettera. Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

 1. Odbiorcy danych Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek, jednak korzystamy przy tym z usługi FreshMail, „chmury” dostarczanej przez Urząd Marszałkowski, a petycje przekazujemy ich adresatom, którzy są odbiorcami w świetle prawa. G Suite i Freshmail, będąc podmiotami przetwarzającymi działają na podstawie umowy z nami i przetwarzają dane tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.
 2. Twoje prawa Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania; d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO; e) prawo do przeniesienia Twoich danych zgodnie z art. 20 RODO, f) prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Prawo wycofania podpisu Do momentu zamknięcia zbierania podpisów pod petycją możliwe jest wycofanie nawet złożonego i zweryfikowanego podpisu. Odbywa się to po wcześniejszym wysłaniu maila z prośbą na adres info@chceoddychac.pl Prawo rezygnacji z newslettera W celu rezygnacji z newslettera należy wybrać link znajdujący się w stopce każdego newslettera. W przypadku problemów należy skontaktować się z nami na adres info@chceoddychac.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

PRACOWNICY I KONTRAHENCI (UMOWA O PRACĘ, ZLECENIE, DZIEŁO, UMOWA GRANTOWA)

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

-wypełniać ciążące na Nas zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe; -realizować umowę. -Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: -w przypadku umowy o pracę: art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), -w przypadku umów  cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło, grantowa): przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), -w przypadku danych wykraczających poza te wymagane przepisami prawa, na podstawie Twojej zgody wyrażonej w kwestionariuszu osobowym lub oświadczeniu o wyrażeniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez:

w przypadku umowy o pracę: 50 lat zgodnie z art. 51u ust. 1 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w przypadku umów cywilnoprawnych: co najmniej 5 lat zgodnie z art. 74 ust. 7 ustawy o rachunkowości oraz przez okres wynikający z regulaminu projektu, jeśli bierzesz w nim udział. Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

 1. Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, urzędom i organom publicznym zgodnie z ciążącymi na Nas obowiązkami publicznoprawnymi, bankom w związku z wypłatą wynagrodzenia, przychodni medycyny pracy, do biura rachunkowego zapewniającego ciągłą obsługę księgową. Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.

 1. Twoje prawa Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania; d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO; e) prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

KANDYDACI DO PRACY (UMOWA O PRACĘ, ZLECENIE, DZIEŁO)

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz; ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz; wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: w przypadku umowy o pracę: art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło): Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych podczas rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dodatkowe i niewymagane przez nas i prawo dane (np. wizerunek, informacje o Twoich zainteresowaniach itp.), które nam prześlesz, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.
 2. Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych. Takie przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.
 3. Twoje prawa Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania; d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO; e) prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Cookies

Strona używa plików cookies, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty. Pliki cookies mogą być również używane przez serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia. Z uwagi na ograniczenia techniczne nie mamy możliwości zidentyfikowania naszych użytkowników na podstawie plików cookies i adresów IP, i nie gromadzimy danych w celu takiej identyfikacji. Strona stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Stosowane pliki cookies to m.in.: – Google Analytics, pliki cookies będą gromadzone i przechowywane w celu poprawy jakości usług świadczonych przez portal chceoddychac.pl. Analizy zaangażowania oraz zasięgu docierania petycji będą tworzone na podstawie narzędzia google analytics. Dane będą zbierane dla potrzeb własnych i umożliwią lepsze przygotowanie kolejnych petycji. Dane posłużą do badania  reakcji i opinii uczestników, co przełoży się na lepszą skuteczność działań Polskiego Alarmu Smogowego. – Facebook, podpisywanie za pomocą Facebook – użytkownik może zalogować się za pomocą portalu Facebook i wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji takich jak imię, nazwisko, e-mail, adres. Portal Facebook prowadzi statystki odnośnie zalogowanych osób dotyczące np.: daty, czasu zalogowania – cookies sesyjne, wygasające po zakończeniu sesji; – cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/petycja; – cookies związanych z zapisywaniem się do newslettera; – cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej; – cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, a nawet je całkowicie zablokować. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale jednocześnie może utrudnić, a nawet uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!