NASZA MISJA

Polski Alarm Smogowy (PAS) to inicjatywa zrzeszająca ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce.

Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce. Dążymy do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju.

Polski Alarm Smogowy jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz z każdym, komu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze, jak również zdrowie polskich obywateli.

Na pierwszym spotkaniu Alarmów Smogowych, w sierpniu 2015 r., przyjęto deklarację programową PAS.


Działania PAS, zgodnie z deklaracją, koncentrują się przede wszystkim na spełnieniu poniższych postulatów:

1. Wprowadzenie NORM JAKOŚCI DLA WSZYSTKICH PALIW STAŁYCH sprzedawanych w sektorze komunalno-bytowym i kontrola przestrzegania tych przepisów.

2. Wprowadzenie STANDARDÓW EMISYJNYCH DLA NOWYCH KOTŁÓW I KOMINKÓW sprzedawanych na polskim rynku i kontrola przestrzegania tych przepisów.

3. Wprowadzanie i wdrażanie tak zwanych UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH W REGIONACH określających datę wycofania z użytku najbardziej zanieczyszczających kotłów, pieców i kominków.

4. Wprowadzenie ODPOWIEDNICH REGULACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ generowanych przez samochody w miastach.

5. OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ pochodzących z przemysłu i energetyki.

6. Wdrażanie i promocja rozwiązań systemowych UPOWSZECHNIAJĄCYCH NISKOEMISYJNE ŹRÓDŁA CIEPŁA.

7. Uruchomienie i promocja finansowych i podatkowych PROGRAMÓW WSPARCIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ oraz wymiany starych kotłów i pieców na węgiel i drewno.

8. Poprawa DOSTĘPU DO INFORMACJI O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA, dostosowanie poziomów alarmowania i informowania o zanieczyszczeniu powietrza do standardów europejskich.

9. Wprowadzenie w życie SKUTECZNEGO SYSTEMU KONTROLI INSTALACJI, w których spalane są paliwa stałe (węgiel i biomasa).

10. Upowszechnienie WIEDZY W ZAKRESIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA i jego konsekwencji zdrowotnych.