Spotkanie Raciborskiego Alarmu Smogowego z Prezydentem Raciborza.

22 listopada w Urzędzie Miasta Racibórz, na zaproszenie Prezydenta, odbyło się spotkanie przedstawicieli Raciborskiego Alarmu Smogowego z pracownikami wydziału ochrony środowiska. W spotkaniu wziął udział także prezydent miasta.

Podczas spotkania przedstawiciele magistratu przedstawili swoje dotychczasowe działania związane z likwidacją niskiej emisji w Raciborzu oraz plany na kolejne lata. Przedstawiciele Raciborskiego Alarmu Smogowego przedstawili z kolei listę działań, które ich zdaniem powinny zostać zintensyfikowane lub podjęte przez władze samorządowe. Zarazem przedstawiciele Miasta Raciborza, jak i Raciborskiego Alarmu Smogowego zgodzili się co do tego, że walka z problemem niskiej emisji wymaga współpracy wielu różnorodnych środowisk i jest problemem w równym stopniu dotykającym wszystkich.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali gotowość do współpracy w zakresie edukacji na temat źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza.

 

Lista postulatów przedstawionych przez Raciborski Alarm Smogowy:

1. Wprowadzenie ambitnego programu likwidacji niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz zakładającego:
* likwidację w okresie 3 lat źródeł zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanych w budynkach administracji publicznej oraz likwidację w okresie 5 lat źródeł zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanych w budynkach znajdujących się w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków,
* systematyczne zwiększanie puli dotacji przeznaczanych na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację w prywatnych gospodarstwach domowych w Raciborzu (w tym rozważenie możliwości dofinansowania niskoemisyjnych źródeł ciepła także w nowobudowanych domach/mieszkaniach),
* szerokie udostępnienie mieszkańcom informacji o dostępnych dotacjach,
* prowadzenie „doradztwa ekologicznego” dla mieszkańców w zakresie modernizacji systemów grzewczych i uzyskiwania wsparcia finansowego na ten cel,
* przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w Raciborzu.

2. Zainstalowanie w Raciborzu stacji pomiarowej mierzącej aktualne stężenie pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, spełniającej standardy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitorowania jakości powietrza oraz prowadzenie stałych pomiarów jakości powietrza.

3. Zmobilizowanie podległej Panu Prezydentowi Straży Miejskiej do prowadzenia systematycznych kontroli domowych źródeł ciepła i karania osób dopuszczających się spalania odpadów w tym:
* interweniowanie w przypadku wszystkich zasadnych zgłoszeń mieszkańców,
* prowadzenie regularnych kontroli bez zgłoszeń od mieszkańców,
* pobieranie próbek popiołu do analizy,
* kontrolowanie siedzib przedsiębiorstw prywatnych.

4. Regularne informowanie mieszkańców o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z nadmiernych przekroczeń zanieczyszczeń powietrza, w tym m.in. apelowanie do szkół o niewyprowadzanie dzieci na zewnątrz budynków szkolnych oraz odwoływanie odbywających się na zewnątrz imprez sportowych.

5. Prowadzenie innych działań wpływających na poprawę jakości powietrza, m.in. inwestowanie w rozbudowę sieci ciepłowniczej i gazowej, montaż elektrofiltrów w budynkach administracji publicznej, regularne czyszczenie ulic i stosowanie zamiatarek z polewaczkami usuwającymi pył PM10, edukowanie mieszkańców w zakresie szkodliwości smogu oraz możliwości jego ograniczania.

Poprzedni artykułSmog w Wawrze gorszy niż w centrum Warszawy
Następny artykułSmog w Wawrze gorszy niż w centrum Warszawy