PAS 28.01.2016

Nasza misja

Polski Alarm Smogowy (PAS) to inicjatywa zrzeszająca ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce.

Sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia jest dramatyczna i niesie poważne konsekwencje dla zdrowia osób mieszkających w Polsce. Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną około 45 tys. przedwczesnych zgonów rocznie oraz wpływa na powstawanie schorzeń takich jak nowotwory, zawał serca, udar mózgu, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc i wielu innych.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja pochodząca ze spalania węgla i innych paliw stałych w sektorze komunalno­bytowym. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami odpowiada ona za 52% emisji pyłu (PM10) i aż 87% emisji benzo(a)pirenu. Źródłem zanieczyszczenia jest również transport samochodowy, przemysł oraz energetyka zawodowa.

Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu nie zagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce. Dążymy do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju.


Działania PAS koncentrują się przede wszystkim na spełnieniu następujących postulatów:

1. Niezwłoczne wprowadzenie obowiązujących na terenie całego kraju norm jakości dla paliw stałych (w tym węgla) sprzedawanych w sektorze komunalno­bytowym.

2. Jak najszybsze wprowadzenie standardów emisyjnych dla nowych kotłów sprzedawanych na polskim rynku.

3. Wprowadzenie regulacji umożliwiających samorządom określanie obszarowych wymagań emisyjnych wobec instalacji spalania paliw stałych, w tym domowych urządzeń grzewczych, takich jak kotły i kominki.

4. Wprowadzenie regulacji umożliwiających ograniczenie ruchu samochodowego w miastach (np. strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej, opłaty kongestyjne).

5. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z sektora przemysłu i energetyki.

6. Wdrażanie rozwiązań systemowych upowszechniających źródła ciepła nie wywołujące zanieczyszczenia powietrza, w tym wykorzystywanie najlepszych dostępnych technologii służących ogrzewaniu budynków.

7. Uruchomienie programów wsparcia efektywności energetycznej w budynkach jako metody ograniczenia niskiej emisji.

8. Upowszechnienie wiedzy w zakresie zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencji zdrowotnych.

9. Wprowadzenie w życie skutecznego systemu kontroli instalacji, w których następuje proces spalania paliw stałych.

10. Poprawa dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

11. Ustanowienie wspólnych europejskich poziomów alarmowania i informowania o zagrożeniu.

PAS jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz każdym, któremu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze i zdrowie polskich obywateli.

PAS
PAS
PAS
PAS
PAS